Styly řízení v podniku a znaky řídicího pracovníka


Styly řízení v podniku

Formy vztahu řídícího pracovníka ke svým podřízeným. Závisí na postoji podřízených (ochota respektovat pokyny),  osobních vlastnostech manažera (tolerance, důvěra, respekt) a situaci (normální podmínky práce nebo mimořádná situace).
odpočinek podnikatele.jpg

Teorie X

Vychází z předpokladu, že podřízený považuje své zaměstnání za nutnost k obživě. S podnikem nemá žádné sociální vazby, pasivní postoj k úkolů- řídící pracovník musí hodně přikazovat a kontrolovat.

Teorie Y

= vychází z předpokladu, že podřízený má pozitivní vztah k práci i k podniku. V práci se seberealizuje, aktivní, iniciativní, chová se zodpovědně, řídící pracovník málo přikazuje a kontroluje
ruka businessmana.jpg

DRUHY STYLŮ ŘÍZENÍ

a)       byrokratický–  řídící pracovník získává pokyny od nadřízených, v nezměněné podobě je předává svým podřízeným, trvá na splnění pokynů, výsledky práce důkladně kontroluje, svou autoritu opírá o autoritu svých nadřízených
b)      autokratický  – řídící pracovník získává pokyny od nadřízených, sám určí, jak se budou řešit, výsledky důkladně kontroluje, minimálně se radí se svými podřízenými a má k nim formální přístup
c)       demokratický– nejrozšířenější, řídící pracovník využívá svou přirozenou autoritu, vyžaduje aktivní přístup, návrhy řešení, podřízené hodně motivuje, podporuje jejich seberealizaci, vyžaduje odpovědnost a tvůrčí přístup k práci (kreativita), konečná rozhodnutí ponechává na sebe, týmová práce
d)      liberální– řídící pracovník plní funkci konzultanta, určuje cíl, kterého se má dosáhnout, způsoby řešení ponechává na pracovnících, sám se zajímá až o splnění úkolu, času a kvality, vytváří prostor pro seberealizaci, např. vědecká a výzkumná pracoviště

ZNAKY A DOVEDNOSTI MANAŽERA

Předpoklady
a)       vrozené – inteligence a temperament
b)      získané – vzdělání a výchova
 
Dovednosti
a)       technické – řídící pracovník musí znát technickou stránku práce, kterou řídí (výrobní ředitel), práce s PC
b)      osobní – schopnost komunikace s podřízenými, schopnost vhodné motivace, pochvala
c)       koncepční – řídící pracovník musí chápat činnosti jako celek s veškerými vazbami a souvislostmi, musí předvídat důsledky svých současných rozhodnutí v budoucnosti
 
Znaky: odborná kvalifikace (znalosti, dovednosti, praxe), pracovní morálka, odpovědnost, důslednost,partnerský vztah k podřízeným, schopnost vést lidi, schopnosti tolerance neúspěchu, pochválit.